Protocol de contingència, neteja i desinfecció

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID 19 ALLOTJAMENTS TURÍSTICS SA GAVINA

Immobiliària Roca Maura SA, gestora i propietària dels allotjaments turistics Sa Gavina a l’Estartit- Torroella de Montgrí, ha elaborat el present Pla de Contingència de neteja i desinfecció, seguint les recomanacions i directrius de l’informe elaborat per l’Institut Espanyol de Qualitat Turística (ICTE) per encàrrec de Govern d’Espanya, relatiu a les mesures a adoptar pels allotjaments turístics, amb l’objectiu de la reducció de la propagació de l’coronavirus SARS-CoV2 (des d’ara “coronavirus”), en les instal·lacions comunes, apartaments turístics i altres àmbits de l’empresa.

El present document ha estat elaborat en base a l’avaluació de riscos laborals realitzat per l’empresa Quirón PREVENCIÓ amb data 28 de maig 2020, en coordinació amb els participants de l’comitè de gestió de regs, creat a aquest efecte i que està format per les persones designades, en representació dels empleats de l’empresa.

Aquest document està a disposició dels clients al web de l’empresa www.sagavinaestartit.com

COMITÈ PER A LA GESTIÓ DE RISCOS

Està format per: RGR, VSB i ARB, quedant degudament representats els treballadors de l’empresa. Els membres del comitè han estat formats en el curs de l’empresa Altimir, “Bones pràctiques de manipulació davant el coronavirus en Apartaments Turístics i Allotjaments d’Ús Turístic- Huts: manteniment, recepció, habitacions i àrees comunes” i tenen els seus certificats d’aptitud i assistència emesos per l’empresa formadora. (ANNEX 1)

L’objectiu del Pla de Contingència, és la no propagació del coronavirus a les instal·lacions de l’empresa. S’estableixen els mitjans, mecanismes, mesures de protecció, planificació, implantació i supervisió en el Pla de Contingència.

El Pla de contingència inclou:

 • Assignació d’autoritat i responsabilitat.
 • Assignació de recursos humans i materials, atenent a l’avaluació dels riscos laborals dels llocs de treball.
 • Supervisió de l’acompliment de les recomanacions dictades per l’autoritat sanitària, tant per empleats com pels clients, així com de les mesures contingudes en el Pla de Contingència.
 • Implantació de protocol a seguir en cas que un empleat o client mostri símptomes compatibles amb la malaltia Covid19, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, revisant els protocols de neteja i desinfecció de les superfícies contaminades.

REQUISITS GENERALS PER A l’EMPRESA

S’han planificat les tasques de personal, garantint la distància de seguretat exigit per l’autoritat sanitària. En cas de no poder assegurar aquesta distància, sempre en espais públics oberts o tancats, el personal haurà de fer ús de mascaretes apropiades, complint amb la normativa vigent.

Prèvia l’obertura dels establiments s’ha realitzat una neteja de les instal·lacions, incloent zones de pas, zones de servei i allotjaments.

Es prendran mitjanes addicionals al que disposa aquest Pla de Contingència, si cal, per evitar el risc de contagi, organitzant la circulació i distribució d’espais, establiments d’aforaments màxims en les zones comuns.

Es disposa d’un termòmetre sense contacte.

S’estableix la conveniència de teletreball a treballadors vulnerables davant de la Covid19. S’estableixen les mesures generals i / o específiques de seguretat per a cada empleat que no pugui realitzar el seu treball per mitjà de teletreball, en les seves funcions diàries a l’empresa pel que fa a neteja i desinfecció, uniformes, material de protecció que l’empresa proporcioni, en els termes d’usabilitat i manteniment acordats al costat de la revisió de Quiron Prevenció (avaluació de llocs laborals). Aquestes mesures seran afegits a el Pla de Contingència, que complint amb la Llei de Protecció de Dades en vigor, no estaran exposats a el públic, però si a disposició de l’Administració competent, signat per ambdues parts (empresa i empleat) tenint cada part implicada una còpia.

El control horari es seguirà fent de forma presencial, assegurant la neteja i desinfecció de l’material compartit (si hi ha), entre usos, segons la normativa legal vigent.

S’assegura l’adequada protecció dels treballadors, facilitant gel hidraolcoholic (o solució desinfectant) d’ús personal per a cada empleat, màscares quirúrgiques, bosses on guardar el material de protecció, Epis, bosses per al trasllat d’uniformes i barreres físiques (mampares de metacrilat ) a Recepció, entre altres mesures.

Es ventila com a mínim un cop a el dia, amb la major freqüència possible, les diferents àrees d’accés exclusiu del personal.

Es proporciona un uniforme al personal de neteja, de manteniment i de supervisió de piscines (amb diverses mudes), proporcionant la informació adequada sobre la seva neteja i desinfecció recomanada després de cada ús / final de la jornada laboral, en els seus domicilis.

Els empleats van a la feina amb la seva roba de carrer i el canvien pels seus uniformes de treball en les instal·lacions de l’empresa. Es proporcionen bosses, diàriament, per contenir els uniformes usats i altres bosses per portar els uniformes rentats. El transport de les bosses que continguin uniformes, es farà sempre tancades. Els empleats són informats sobre la conveniència de no barrejar els seus uniformes entre si o amb altres robes, per evitar la contaminació creuada.

El personal de Recepció, es fa responsable del rentat de la roba personal amb la qual acudeix als seus llocs de treball, seguint les mateixes indicacions que les anteriors indicades pel que fa a transport, rentat diari, evitant la contaminació creuada. Es proporciona bosses a efectes de trasllat, en cas necessari.

MESURES DE PROTECCIÓ PER AL PERSONAL

El personal coneix el Pla de Contingència, se li lliura una còpia a l’inici de la seva repressa de la activitat laboral, signant la seva recepció, conformitat, acceptació i compliment, sense excepcions. El personal signa aquest document havent rebut la formació i informació necessària per exercir les seves funcions a l’empresa, amb coneixement de les mesures addicionals d’higiene i desinfecció per causa de la pandèmia de l’Covid 19.

Els detalls personals i particulars de cada empleat, seran afegits a títol personal a la còpia de el Pla de Contingència que complint amb la Llei de Protecció de Dades en vigor, no estaran exposats a el públic, però si a disposició de l’Administració competent, signat per ambdues parts (empresa i empleat) tenint cada part implicada una còpia. A la fi d’aquest document s’afegeix una fitxa tipus a manera de mostra. (Annex 2)

En general:

 • El personal ha d’evitar el contacte físic entre si, accions com com donar-se la mà, abraçades, etc. queden prohibits i s’ha de respectar la distància de seguretat de mínim 1.5 metres sempre que sigui possible. Compliment de normativa vigent pel que fa a ús de màscares en espais públics oberts o tancats, quan no es pugui mantenir la distància mínima indicada.
 • A la fitxa personal a cada empleat, s’estableix l’obligatorietat d’ús de mascaretes quirúrgiques EPI, segons l’avaluació de el lloc de treball.
 • Qualsevol rebuig personal d’higiene (com mocadors), s’ha de llençar a les papereres o contenidors i rentar-se minuciosament les mans després esternudar, tossir o tocar superfícies d’ús freqüent, com ara diners, baranes etc.
 • S’hauràn de rentar i desinfectar freqüentment al llarg de la jornada, els objectes personals (ulleres, mòbils, etc.) quan sigui possible amb aigua i sabó, o / i amb gel hidroalcohólico (o solució desinfectant).
 • Explícitament l’empresa prohibeix l’ús dels mòbils per al seu ús com a comunicació personal durant la jornada laboral. Es prohibeix l’ús de joieria, bijuteria o altres abaloris penjants durant la jornada personal. El cabell ha d’estar recollit amb pinces o gomes elàstiques. L’empresa ha de proporcionar gorres sol ús, on ha de quedar el cabell llarg recollit.
 • El personal no compartirà equips de treball. En cas de fer-ho, es procedirà a la seva neteja i desinfecció entre usos (teclats, pantalles ordinador, telèfons, carros de neteja, elements de treball, eines, claus etc.).
 • S’estableix que tots els equips de treball seran netejats i desinfectats, a la fi de cada jornada laboral.

   REQUISITS PER A EMPLEATS DE NETEJA I MANTENIMENT

 • Ús d’equip de protecció individual: com a mínim, ús de mascareta quirúrgica i/o guants, els quals seran degudament desinfectats després de la neteja i desinfecció de cada unitat d’allotjament. Es procedirà a la deixalla d’aquests en funció de la seva vida útil i les condicions en què siguin usades.
 • Concretament en les tasques de retirada de roba de llit, tovalloles i similars (material amb risc d’estar contaminat), el personal farà servir mascaretes mínim de l’tipus FFP2 (o equivalent), evitant la contaminació creuada.
 • No s’ha d’accedir a l’interior de cap allotjament per part de personal de neteja durant l’estada dels clients. Només s’accedirà com a causa justificada per fer el canvi de roba acordat en contracte de lloguer per servei. El client rebrà les indicacions oportunes amb antelació de manera escrita, que consistirà a col·locar la roba usada en una (s) bossa (s) proporcionades per l’empresa i deixar-les tancades a l’interior d’l’allotjament a prop de la porta d’entrada perquè el personal procedeixi a retirar-les de l’allotjament, en l’horari indicat).
 • El personal de manteniment, ja sigui intern o extern, que hagi accedir als allotjaments per a realitzar una reparació o revisió, ho farà proveït de màscara FFP2 (o equivalent). No podran accedir a l’allotjament sense consentiment exprés per part de l’titular de la reserva.
 • S’ha d’evitar realitzar tasques de manteniment si els clients es troben presents en l’allotjament, llevat que sigui estrictament necessari o que els clients ho desitgin. En aquest cas, s’obligarà a el client (i resta d’ocupants presents) a posar-se una mascareta i guardar la distància mínima de seguretat de dos metres, així com a evitar qualsevol contacte físic amb el personal de manteniments.
 • Les instal·lacions del personal, comptaran amb cartelleria recordatòria de les mesures de distanciament, rentat de mans, etc.
 • La roba de carrer amb el personal que tingui uniforme, es guardarà en bosses de plàstic tancades perquè no hi hagi contacte amb els uniformes, a les instal·lacions de el personal.
 • Els lavabos d’ús comú es netejaran freqüentment.

MESURES INFORMATIVES ALS CLIENTS

 • Aquesta empresa ha informat a titular de la reserva abans de la seva arribada, o fins i tot abans de realitzar la seva reserva de les condicions de servei i mesures de prevenció, mitjançant l’enviament d’un document informatiu recordatori disponible en espanyol, català, anglès i francès. (Annex 3).
 • A l’establiment, les zones que compten amb informació explícita són: Recepció i zones comunes.
 • Mesures preventives i pautes a seguir relatives a la prevenció de contagi de Covid 19 a llengua nacional i al menys en una llengua estrangera, quan sigui possible mitjançant iconografia (dibuixos) així que siguin comprensibles.
 • Indicacions sobre la distància de seguretat amb marcat o mesura alternativa segons recomanació de l’autoritat competent on fos requerit.
 • Informació sobre els números d’assistència sanitària.
 • L’empresa insta els seus empleats i clients a col·laborar amb el compliment de les mesures de el Pla de Contingència.
 • L’empresa ha proporcionat la informació necessària relativa a les mesures higièniques preventives per a l’ús de l’material de protecció a el personal.
 • L’empresa ha informat als serveis externs (proveïdors) d’aquest Pla de Contingència i ha sol·licitat reciprocitat a aquests.

REQUISITS A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA EMPRESA

En el Registre a l’arribada, check in

 • A Recepció s’ha marcat la distància de seguretat segons l’aforament, per assegurar el distanciament necessari.
 • Es permet l’entrada a 1 persona per reserva, per a realitzar tots els tràmits de l’registre d’entrada.
 • Els taulells compten amb mampares de metacrilat, per a protecció mútua entre clients i treballadors.
 • Es disposa d’gel hidroalcohólic (o solució desinfectant) per a ús dels clients.
 • Es proporcionen guants d’un sol ús als clients per realitzar els tràmits necessaris a la Recepció.
 • Els taulells es netegen i desinfecten freqüentment.
 • Els TPV són desinfectats després de cada ús en què hi ha contacte. Es desinfecten els bolígrafs després de cada ús. Es fomenta l’ús de pagament amb targeta mitjançant tecnologia “contactless”.
 • Les claus lliurades als clients dels allotjaments, han estat desinfectades amb producte virucida recomanat pel Ministeri d’Interior, segons el llistat disponible a:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf) ALCOLAC Plus- (ANNEX 4).

 • Els comandaments d’Aire condicionat, TV i polseres, també han estat desinfectats amb el mateix producte virucida, ACOLAC PLUS.
 • L’assignació dels allotjaments, es realitza d’acord amb la tipologia reservada pel client i garantint les mesures higièniques de desinfecció requerides i exposades en aquest Pla de Contingència, complint la normativa vigent.
 • Els obsequis gratuïts de benvinguda que lliura l’empresa als menors han estat desinfectats
 • En els canals de comercialització externs i en la pròpia web de l’empresa, s’han pres les mesures oportunes per complir amb els requisits legals en relació a la informació prèvia a disponible sobre les mesures adoptades en l’establiment sobre el Covid19, segons els espais i mitjans que cada intermediari ha proporcionat a aquesta empresa.

En els allotjaments:

 • S’han reduït els elements tèxtils, objectes de decoració etc, com ve ordenat per la legislació vigent. Es retiren les papereres de les cambres de bany.
 • Els coixins es disposaran protegides. Els cobrellits i mantes es duran a petició dels clients als allotjaments, durant la seva estada i retirats a la seva sortida, segons la sistemàtica indicada en aquest Pla de Contingència.
 • Els llençols i tovalloles netes i desinfectas, segons el pla de neteja de l’proveïdor de la Bugaderia Sa Gavina, es disposen a sobre dels llits en bosses. Les perxes han estat rentades i desinfectades. El protector i funda de matalàs seran col·locats en els llits pel personal de neteja abans de la seva entrada a l’allotjament. Seran retirats a la seva sortida, segons la sistemàtica indicada en aquest Pla de Contingència, en següent secció.
 • Les cortines i sofàs (on no hi hagi funda protectora) seran desinfectats amb el producte SANYTOL AMBIENTADOR Desinfectant Llar Teixits (ANNEX 5), article inclòs en el llistat d’acció virucida admesos pel Ministeri de l’Interior: https: //www.mscbs. gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
 • Es disposa d’una galleda d’escombraries a l’allotjament amb acció d’obertura no manual a la cuina (obertura per pedal).

El procediment de neteja i desinfecció serà el següent:

Neteja de totes les superfícies i zones de l’allotjament amb barreja d’aigua i sabó, posterior desinfecció amb els productes d’acció virucida admesos pel Ministeri de l’Interior: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual /nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf) LLEIXIU (dilució en aigua de Hipoclorit de Sodi) per a superfícies generals i sòls i/o ALCOLAC PLUS per a les superfícies en contacte amb aliments, segons les especificacions d’ús de les fitxes tècniques pel que fa a temps d’actuació, dissolució i retirada, així com la seva manipulació i seguretat en general.

Les zones a netejar i desinfectar de l’allotjament són: balcó terrassa, sala d’estar i cuina, cambra de bany, dormitoris, terres, parets. S’inclouen els elements: taula i cadires, televisió, cortines, vaixella, electrodomèstics, interior i exterior armaris, capçal llit, quadres, sofà o fundes, taula de centre i tot l’esmentat anterior o posteriorment en aquest Protocol en referència a tèxtils i la seva tractament.

Els allotjaments es ventilen després de la neteja i desinfecció durant al menys 20 minuts i després romanen tancats fins a l’arribada dels nous clients- ocupants.

 • A les zones comunes:

Piscines

 • Es disposarà de gel hidraalcohólic (o solució desinfectant) a l’entrada de les piscines.
 • Els lavabos públics disposen de dispensador de sabó i de seca mans automàtics.
 • Les papereres són d’obertura per pedal. Es retiraràn les bosses de les papereres diàriament.
 • Neteja i desinfecció diària de la instal·lació. En les superfícies de contacte, es farà la seva neteja i desinfecció 1 cop a el dia en profunditat abans de la seva obertura, i amb freqüència durant el dia, vetllant per un correcte manteniment de tots els elements comuns.
 • El pla de neteja i desinfecció habitual de l’aigua dels vasos no es veurà alterat, complint amb la normativa ja vigent. També es continuarà realitzant les anàlisis diària de l’aigua de l’vas de les piscines (2 vegades a el dia) i les anàlisis realitzades pel laboratori independent. Els resultats estaran a disponibilitat dels clients a la Recepció.
 • Es vetllarà pel distanciament social i de compliment de la normativa interna de l’empresa, de el qual els clients estan informats per cartelleria i indicacions al dossier de cada apartament.
 • Es vetllarà que els clients facin ús de les seves tovalloles personals a les gandules d’ús gratuït.
 • Lavabos: en zones comuns amb ocupació màxima d’1 persona, llevat persones que puguin necessitar assistència, que es permetrà la utilització per la seva acompanyant. Es reforçarà la neteja i desinfecció dels elements i superfícies dels lavabos (rentamans, inodor, mirall, paret, dispensadors, terra etc.).

(Rentamans, inodor, mirall, paret, dispensadors, terra etc.).

Ascensors

 • S’informa als clients de l’ús individual o en la seva màxima capacitat per persones de la mateixa unitat familiar. Els usuaris han d’usar mascaretes dins de l’ascensor. Es recomana limitar el seu ús.
 • Es farà neteja i desinfecció de l’interior, parets i polsadors, al llarg del dia, mitjançant aigua i sabó i els virucides anteriorment esmentats (LLEIXIU i ALCOLAC PLUS).

A les zones comunes es disposarà d’un full general a nivell informatiu de les neteges i desinfeccions dutes a terme durant la jornada.

REQUISITS DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Mesures de neteja i desinfecció en zones comunes:

 • Una adequada ventilació i circulació d’aire fresc, al menys 1 cop a el dia.
 • La neteja i desinfecció diària de les superfícies de contacte freqüent.
 • El personal farà servir mascareta quirúrgica, en cas de no poder mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres en espais oberts o tancats, així com de guants i / o altres elements de protecció que es considerin adients.
 • Ús de virucida LLEIXIU: dilució acabada de preparar en aigua freda 1:50, i de ALCOLAC PLUS segons la seva fitxa tècnica, mitjançant polvorització sobre sòls i superfícies de piscines, ascensors, passadissos, Recepció, altres zones comunes, segons el seu ús indicat en les fitxes tècniques de cada producte, ja esmentat anteriorment.
 • Es portarà un registre diari de totes les neteges i desinfeccions realitzades, en els horaris establerts i signats per l’empleat que hagi realitzat la neteja i desinfecció. Quedarà exposat a el públic durant el dia i es guardarà còpia a l’endemà a l’oficina en els arxius de el Pla de Contingència per a la seva supervisió i podran ser mostrats a petició dels clients. (Annex 6 document tipus NETEJA I DESINFECCIÓ ZONES COMUNS).
 • Un cop finalitzada manipulació, el personal guardarà o netejarà i desinfectarà dit material segons les indicacions de durabilitat i ús, posteriorment es rentarà les mans.

Mesures de neteja i desinfecció en els allotjaments

 • Una adequada ventilació i circulació d’aire fresc, al menys 1 cop després de cada actuació de al menys 20 minuts.
 • La neteja i desinfecció dels allotjaments entre reserves de diferents clients: superfícies de contacte freqüent o la utilització de guants d’un sol ús: parets, terres, sostres, miralls, finestres, mobles, equips i elements funcionals de la cuina i bany ( vaixella, excusats, rentamans, banyeres, neveres, electrodomèstics etc.).
 • Ús de l’virucida LLEIXIU: dilució acabada de preparar en aigua freda 1:50, i de ALCOLAC PLUS segons la seva fitxa tècnica, mitjançant polvorització sobre superfícies segons el seu ús indicat en les fitxes tècniques de cada producte, ja esmentat anteriorment.
 • S’ha definit una sistemàtica per evitar la contaminació creuada, posant la roba neta en els allotjaments, després de la seva neteja i desinfecció. La roba bruta és dipositada en bosses tancades per al seu trasllat a la bugaderia, en els carros de neteja (en els canvis de roba cada 7 nits, o a la sortida de la reserva).
 • El personal de neteja no accedirà a prestar cap servei dins dels allotjaments, excepte el ja indicat sobre canvi de roba.
 • Un cop finalitzada manipulació, el personal guardarà o netejarà i desinfectarà dit material segons les indicacions de durabilitat i ús, posteriorment es rentarà les mans.
 • Es portarà un registre diari de totes les neteges i desinfeccions realitzades, en els horaris establerts i signats per l’empleat que hagi realitzat la neteja i desinfecció. Es guardarà còpia a l’oficina en els arxius de el Pla de Contingència per a la seva supervisió i podran ser mostrats a petició dels clients. (Annex 7 document tipus NETEJA I DESINFECCIÓ PER ALLOTJAMENT).

Mesures de neteja i desinfecció de tèxtils, en Bugaderia Sa Gavina

 • Els tèxtils bruts s’han de recollir, ficar-se en una bossa, i traslladar-los a la bugaderia, en carros de neteja, on seran rentats i desinfectats segons el pla de contingència de la bugaderia (ANNEX 8 Pla de neteja de la Bugaderia Sa Gavina).
 • S’evitarà sacsejar els tèxtils bruts.
 • Es portarà un registre diari de totes les neteges i desinfeccions realitzades, en els horaris establerts i signats per l’empleat que hagi realitzat la neteja i desinfecció. Es guardarà còpia a l’oficina en els arxius de el Pla de Contingència per a la seva supervisió (a l’oficina en els arxius de el Pla de Contingència per a la supervisió (Annex 6).
 • El personal que manipuli tèxtils bruts, portarà posat mascareta FFP2 (o equivalent) i guants, que hauran de ser rentats i desinfectats després de cada ús de en el mateix allotjament, o rebutjar-segons la durabilitat d’aquests.
 • Les fundes protectores dels sofàs usades durant una estada, a la sortida dels clients seran traslladades, rentades i desinfectades seguint el Pla de neteja de la Bugaderia Sa Gavina com la resta de tèxtils usats, ja descrit en la sistemàtica per evitar la contaminació creuada.
 • Un cop finalitzada manipulació, el personal guardarà, rebutjarà o netejarà i desinfectarà el seu material de protecció i treball, segons les indicacions de durabilitat i ús, posteriorment es rentarà i desinfectar les mans.

Mesures de personal manteniment

 • El personal de manteniment comptarà amb material de protecció o EPI que ha determinat el comitè de riscos.
 • Un cop finalitzada l’assistència o reparació, el personal guardarà o netejarà i desinfectarà dit material segons les indicacions de durabilitat i ús, posteriorment es rentarà i desinfectar les mans.
 • Es revisarà els filtres dels splits de l’aire condicionat periòdicament, així com reixetes, dels allotjaments.
 • S’ha de portar un registre escrit mitjançant llista d’albarans, de totes les actuacions realitzada pel personal de manteniment, ja sigui intern o extern sent datat i signat per l’empleat o el proveïdor extern. Es guardarà còpia dels albarans de treball.

Mesures de personal de Recepció i oficina

 • El personal d’comptarà amb material de protecció o EPI que ha determinat el comitè de riscos.
 • Un cop finalitzada la jornada laboral, el personal guardarà o netejarà i desinfectarà dit material segons les indicacions de durabilitat i ús, de procurar el rentat i desinfecció de mans de forma molt freqüent. Seguirà les mesures adoptades en el punt 6a, especialment sobre desinfecció de el lloc de treball i elements comuns.
 • La roba usada durant la jornada laboral, es recomano que sigui rentada cada dia.
 • Es portarà un registre diari de totes les neteges i desinfeccions realitzades, en els horaris establerts i signats per l’empleat que hagi realitzat la neteja i desinfecció. Es guardarà còpia a l’oficina en els arxius de el Pla de Contingència per a la supervisió (ANNEX 9) Document neteja Recepció i bany).

MANERA D’ACTUACIÓ EN CAS DE PERSONAL INFECTAT O DE RISC

Coneixements bàsics sobre Covid19 a tenir en compte de cara a la seva prevenció: els símptomes entre d’altres són tos, febre i dificultat respiratòria principalment i dolor muscular i de cap en alguns casos. El 80% dels casos presenten símptomes lleus i el període d’incubació és de 2-14 dies. El 50% dels casos comença a presentar símptomes als 5 dies des del contagi.

Si una persona treballadora comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això de la Comunitat de Catalunya en el 061 o 112, o centre de salut més proper a l’Estartit o Torroella de Montgrí. Així mateix, ho ha de posar en coneixement de l’empresa. Si la simptomatologia s’iniciés en el lloc de treball, posarà aquesta situació en coneixement amb el seu responsable immediat disponible. Per la seva banda, l’establiment procedirà a la seva notificació a l’servei de prevenció de riscos, si n’hi ha perquè aquest adopti les mesures oportunes i compleixi amb els requisits de notificació que estableix el Ministeri de Sanitat.

El Protocol d’actuació de l’empresa en cas de detecció de personal infectat, serà el de seguir les recomanacions sanitàries. Es procedirà a la neteja i desinfecció de les zones de contacte de l’empleat, seguint les fitxes d’activitat com a guia. A més, si alguna persona treballadora correspongués a el perfil de “persona de risc” segons les recomanacions de l’Ministeri de Sanitat, bé per embaràs, patologies cròniques prèvies o edat, es procedirà a la revisió del seu lloc de treball pel servei de prevenció, per considerar la conveniència o no de recomanar la seva “aïllament preventiu” en cas de no poder realitzar el seu treball per teletreball, seguint el procediment abans esmentat.

MANERA D’ACTUACIÓ EN CAS DE CLIENTS AFECTATS AMB COVID 19

En cas que un ocupant d’un allotjament tingui diagnòstic, símptomes compatibles amb la COVID 19 o hagin estat en contacte amb una persona malalta o amb símptomes indicatius de COVID 19, Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries haurà de suspendre la seva estada, màxim a data de sortida de la reserva i no fer ús de les zones comunes (piscina, ascensors etc.).

La responsabilitat i autoritat de el Pla de Contingència recau en l’Administrador d’Immobiliària Roca Maura SA, Sr. A.R.B.

Pla de Contingència amb entrada en vigor 11 de juny 2020, en permanència durant estat de pandèmia o fins indicació oficial.

Darrera actualització a 5 de juny 2020 a Estartit, d’acord amb la informació.

Aquest document es va modificant a mesura que s’aprova nova normativa, publicada al BOE.

Els noms són omesos en virtut de la Llei de Protecció de Dades 03/2018.

Els annexos es troben disponibles a petició dels clients amb reserva confirmada durant la seva estada, excepte l’Annex 2 (per conflicte amb la Llei de Protecció de Dades).

ANNEXOS / DOCUMENTS

 • ANNEX 1 CERTIFICATS ALTIMIR
 • Annex 2 FITXA TIPUS EMPLEAT
 • Annex 3 DOCUMENT INFORMACIÓ MESURES DE L’EMPRESA DAVANT COVID 19
 • ANNEX 4 ALCOLAC PLUS I LLEIXIU, FITXES TÈCNIQUES
 • Annex 5 SANYTOL AMBIENTADOR DESINFECTANTE llar i teixits, FITXA TÈCNICA
 • Annex 6 document tipus NETEJA I DESINFECCIÓ ZONES COMUNS
 • Annex 7 document tipus NETEJA I DESINFECCIÓ PER ALLOTJAMENT
 • ANNEX 8 Pla de neteja de Bugaderia Sa Gavina
 • ANNEX 9 document tipus NETEJA I DESINFECCIÓ RECEPCIÓ
Secured By miniOrange